publications

Please check out my Google Scholar for more complete and up-to-date publication list.

2022

 1. K-LITE
  K-LITE: Learning Transferable Visual Models with External Knowledge
  Shen, Sheng*, Li, Chunyuan*, Hu, Xiaowei*, Xie, Yujia, Yang, Jianwei, Zhang, Pengchuan, Rohrbach, Anna, Gan, Zhe, Wang, Lijuan, Yuan, Lu, Liu, Ce, Keutzer, Kurt, Darrell, Trevor, and Gao, Jianfeng
  NeurIPS 2022
 2. ELEVATER
  ELEVATER: A Benchmark and Toolkit for Evaluating Language-Augmented Visual Models
  Li, Chunyuan*, Liu, Haotian*, Li, Liunian Harold, Zhang, Pengchuan, Aneja, Jyoti, Yang, Jianwei, Jin, Ping, Lee, Yong Jae, Hu, Houdong, Liu, Zicheng, and Gao, Jianfeng
  NeurIPS (Datasets and Benchmarks Track) 2022
 3. FocalNet
  Focal Modulation Networks
  Yang, Jianwei, Li, Chunyuan, and Gao, Jianfeng
  NeurIPS 2022
 4. EsViT
  Efficient Self-supervised Vision Transformers for Representation Learning
  Li, Chunyuan, Yang, Jianwei, Zhang, Pengchuan, Gao, Mei, Xiao, Bin, Dai, Xiyang, Yuan, Lu, and Gao, Jianfeng
  ICLR 2022
 5. UniCL
  Unified Contrastive Learning in Image-Text-Label Space
  Yang, Jianwei*, Li, Chunyuan*, Zhang, Pengchuan*, Xiao, Bin*, Liu, Ce, Yuan, Lu, and Gao, Jianfeng
  CVPR 2022
 6. GLIP
  Grounded Language-Image Pre-training
  Li, Liunian Harold, Zhang, Pengchuan, Zhang, Haotian, Yang, Jianwei, Li, Chunyuan, Zhong, Yiwu, Wang, Lijuan, Yuan, Lu, Zhang, Lei, Hwang, Jenq-Neng, and others,
  CVPR 2022
 7. LAFITE
  Lafite: Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation
  Zhou, Yufan, Zhang, Ruiyi, Chen, Changyou, Li, Chunyuan, Tensmeyer, Chris, Yu, Tong, Gu, Jiuxiang, Xu, Jinhui, and Sun, Tong
  CVPR 2022
 8. RegionCLIP
  RegionCLIP: Region-based Language-Image Pre-training
  Zhong, Yiwu, Yang, Jianwei, Zhang, Pengchuan, Li, Chunyuan, Codella, Noel, Li, Liunian Harold, Zhou, Luowei, Dai, Xiyang, Yuan, Lu, Li, Yin, and others,
  CPVR 2022

2021

 1. Florence
  Florence: A New Foundation Model for Computer Vision
  Yuan, Lu, Chen, Dongdong, Chen, Yi-Ling, Codella, Noel, Dai, Xiyang, Gao, Jianfeng, Hu, Houdong, Huang, Xuedong, Li, Boxin, Li, Chunyuan, and others,
  arXiv 2021
 2. Focal Transformer
  Focal self-attention for local-global interactions in vision transformers
  Yang, Jianwei, Li, Chunyuan, Zhang, Pengchuan, Dai, Xiyang, Xiao, Bin, Yuan, Lu, and Gao, Jianfeng
  NeurIPS (Spotlight Presentation) 2021
 3. Soloist
  Soloist: Building Task Bots at Scale with Transfer Learning and Machine Teaching
  Peng, Baolin, Li, Chunyuan, Li, Jinchao, Shayandeh, Shahin, Liden, Lars, and Gao, Jianfeng
  Transactions of the Association for Computational Linguistics 2021
 4. Few-shot NER
  Few-Shot Named Entity Recognition: An Empirical Baseline Study
  Huang, Jiaxin, Li, Chunyuan, Subudhi, Krishan, Jose, Damien, Balakrishnan, Shobana, Chen, Weizhu, Peng, Baolin, Gao, Jianfeng, and Han, Jiawei
  In EMNLP 2021

2020

 1. Oscar
  Oscar: Object-semantics aligned pre-training for vision-language tasks
  Li, Xiujun, Yin, Xi, Li, Chunyuan, Zhang, Pengchuan, Hu, Xiaowei, Zhang, Lei, Wang, Lijuan, Hu, Houdong, Dong, Li, Wei, Furu, and others,
  In ECCV 2020
 2. Optimus
  Optimus: Organizing sentences via pre-trained modeling of a latent space
  Li, Chunyuan, Gao, Xiang, Li, Yuan, Peng, Baolin, Li, Xiujun, Zhang, Yizhe, and Gao, Jianfeng
  EMNLP 2020
 3. cSG-MCMC
  Cyclical stochastic gradient MCMC for Bayesian deep learning
  Zhang, Ruqi, Li, Chunyuan, Zhang, Jianyi, Chen, Changyou, and Wilson, Andrew Gordon
  ICLR (Oral Presentation) 2020
 4. Prevalent
  Towards learning a generic agent for vision-and-language navigation via pre-training
  Hao, Weituo, Li, Chunyuan, Li, Xiujun, Carin, Lawrence, and Gao, Jianfeng
  In CVPR 2020

2019

 1. TAC-GAN
  Twin auxiliary classifiers GAN
  Gong, Mingming, Xu, Yanwu, Li, Chunyuan, Zhang, Kun, and Batmanghelich, Kayhan
  NeurIPS (Spotlight Presentation) 2019
 2. Cyclical annealing
  Cyclical annealing schedule: A simple approach to mitigating KL vanishing
  Fu, Hao*, Li, Chunyuan*, Liu, Xiaodong, Gao, Jianfeng, Celikyilmaz, Asli, and Carin, Lawrence
  NAACL 2019

2018

 1. Intrinsic Dim
  Measuring the intrinsic dimension of objective landscapes
  Li, Chunyuan, Farkhoor, Heerad, Liu, Rosanne, and Yosinski, Jason
  ICLR 2018
 2. LEAM
  Joint embedding of words and labels for text classification
  Wang, Guoyin, Li, Chunyuan, Wang, Wenlin, Zhang, Yizhe, Shen, Dinghan, Zhang, Xinyuan, Henao, Ricardo, and Carin, Lawrence
  ACL 2018

2017

 1. ALICE
  Alice: Towards understanding adversarial learning for joint distribution matching
  Li, Chunyuan, Liu, Hao, Chen, Changyou, Pu, Yuchen, Chen, Liqun, Henao, Ricardo, and Carin, Lawrence
  NIPS 2017

2016

 1. Multimodal VAEs
  Variational autoencoder for deep learning of images, labels and captions
  Pu, Yunchen, Gan, Zhe, Henao, Ricardo, Yuan, Xin, Li, Chunyuan, Stevens, Andrew, and Carin, Lawrence
  NIPS 2016
 2. pSGLD
  Preconditioned stochastic gradient Langevin dynamics for deep neural networks
  Li, Chunyuan, Chen, Changyou, Carlson, David, and Carin, Lawrence
  In AAAI (Oral Presentation) 2016
 3. Dropout = SGLD
  Learning weight uncertainty with stochastic gradient mcmc for shape classification
  Li, Chunyuan, Stevens, Andrew, Chen, Changyou, Pu, Yunchen, Gan, Zhe, and Carin, Lawrence
  In CVPR (Spotlight Presentation) 2016

2015

 1. Sequential SBN
  Deep temporal sigmoid belief networks for sequence modeling
  Gan, Zhe, Li, Chunyuan, Henao, Ricardo, Carlson, David, and Carin, Lawrence
  NIPS 2015

2014

 1. TDA for Vision
  Persistence-based structural recognition
  Li, Chunyuan, Ovsjanikov, Maks, and Chazal, Frederic
  In CVPR 2014