publications

Please check out my Google Scholar for more complete and up-to-date publication list.

2021

 1. Focal Transformer
  Focal self-attention for local-global interactions in vision transformers
  Yang, Jianwei, Li, Chunyuan, Zhang, Pengchuan, Dai, Xiyang, Xiao, Bin, Yuan, Lu, and Gao, Jianfeng
  NeurIPS 2021
 2. EsViT
  Efficient Self-supervised Vision Transformers for Representation Learning
  Li, Chunyuan, Yang, Jianwei, Zhang, Pengchuan, Gao, Mei, Xiao, Bin, Dai, Xiyang, Yuan, Lu, and Gao, Jianfeng
  arXiv preprint arXiv:2106.09785 2021
 3. Soloist
  Soloist: Building Task Bots at Scale with Transfer Learning and Machine Teaching
  Peng, Baolin, Li, Chunyuan, Li, Jinchao, Shayandeh, Shahin, Liden, Lars, and Gao, Jianfeng
  Transactions of the Association for Computational Linguistics 2021

2020

 1. Oscar
  Oscar: Object-semantics aligned pre-training for vision-language tasks
  Li, Xiujun, Yin, Xi, Li, Chunyuan, Zhang, Pengchuan, Hu, Xiaowei, Zhang, Lei, Wang, Lijuan, Hu, Houdong, Dong, Li, Wei, Furu, and others,
  In ECCV 2020
 2. Optimus
  Optimus: Organizing sentences via pre-trained modeling of a latent space
  Li, Chunyuan, Gao, Xiang, Li, Yuan, Peng, Baolin, Li, Xiujun, Zhang, Yizhe, and Gao, Jianfeng
  EMNLP 2020
 3. cSG-MCMC
  Cyclical stochastic gradient MCMC for Bayesian deep learning
  Zhang, Ruqi, Li, Chunyuan, Zhang, Jianyi, Chen, Changyou, and Wilson, Andrew Gordon
  ICLR (Oral Presentation) 2020

2019

 1. TAC-GAN
  Twin auxiliary classifiers gan
  Gong, Mingming, Xu, Yanwu, Li, Chunyuan, Zhang, Kun, and Batmanghelich, Kayhan
  NeurIPS (Spotlight Presentation) 2019
 2. Cyclical annealing
  Cyclical annealing schedule: A simple approach to mitigating KL vanishing
  Fu, Hao*, Li, Chunyuan*, Liu, Xiaodong, Gao, Jianfeng, Celikyilmaz, Asli, and Carin, Lawrence
  NAACL 2019

2018

 1. Intrinsic Dim
  Measuring the intrinsic dimension of objective landscapes
  Li, Chunyuan, Farkhoor, Heerad, Liu, Rosanne, and Yosinski, Jason
  ICLR 2018
 2. LEAM
  Joint embedding of words and labels for text classification
  Wang, Guoyin, Li, Chunyuan, Wang, Wenlin, Zhang, Yizhe, Shen, Dinghan, Zhang, Xinyuan, Henao, Ricardo, and Carin, Lawrence
  ACL 2018